Algemene voorwaarden

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN EN TEVENS VOORWAARDEN VOOR ONDERAANNEMING VAN ADRIAANS AANNEMERSBEDRIJF B.V.

Deze voorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd.

ARTIKEL 1 DEFINITIES

 1. Adriaans: de partij die op basis van deze voorwaarden werkzaamheden in opdracht of onderaanneming uitbesteed en opdracht geeft tot het leveren van goederen;
 2. opdrachtnemer: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, met wie Adriaans
  een overeenkomst aangaat dan wel die Adriaans een offerte doet of tot wie Adriaans in enige rechtsbetrekking staat of jegens wie Adriaans enige (rechts)handeling verricht;
 3. principaal: de opdrachtgever volgens de hoofdaannemingsovereenkomst c.q. de opdrachtgever van Adriaans;
 4. opdracht: de door Adriaans opgedragen levering van zaken en/of uitvoering van werken;
 5. overeenkomst: elke overeenkomst ter zake van de levering van zaken en/of de uitvoering van werken en/of de huur van zaken die tussen Adriaans en de opdrachtnemer tot stand komt, elke aanvulling daarop en/of wijziging daarin, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding (waaronder de aanvraag van Adriaans en de offerte van de opdrachtnemer) en ter uitvoering daarvan;
 6. hoofdaannemingsovereenkomst: de overeenkomst tussen Adriaans en de principaal;
 7. bouwdirectie: de directie volgens de hoofdaannemingsovereenkomst.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN

 1. Op elke overeenkomst van Adriaans met opdrachtnemer zijn de navolgende voorwaarden van toepassing, als ware zij daarin letterlijk opgenomen:
 2. de bepalingen van de opdracht c.q. de bepaling uit de overeenkomst van (hoofd) aanneming;
 3. deze Algemene Inkoopvoorwaarden en voorwaarden voor onderaanneming;
 4. de toepasselijke bestekbepalingen, nota’s van inlichtingen, processen-verbaal van aanwijzing e.d.;
 5. de UAV 2012, dan wel de versie die bij het tot stand komen van de overeenkomst de meest recente is.
 6. De eerder genoemde voorwaarden onder sub a van dit artikellid prevaleren ten opzichte van de voorwaarden onder sub b van dit artikellid enzovoorts.
 7. Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke en andere voorschriften, voorwaarden en bepalingen die Adriaans, mede in haar relatie tot haar principaal, behoort na te leven of heeft vastgesteld en opdrachtnemer garandeert deze in acht te nemen.
 8. Indien opdrachtnemer een aanbieding wenst te doen of een opdracht wenst te aanvaarden op basis van afwijkende of aanvullende voorwaarden, zullen deze afwijkingen of aanvullingen uitdrukkelijk schriftelijk ter kennis van Adriaans dienen te worden gebracht en zullen deze slechts bindend zijn indien en voor zover deze door Adriaans schriftelijk zijn bevestigd.

 

ARTIKEL 3 OFFERTE

 1. De opdrachtnemer dient te allen tijde zijn prijs aan te bieden door middel van een volledig uit gespecificeerde regelbegroting, waarbij elke post volledig uit gespecificeerd valt af te lezen.
 2. De prijsaanbieding zal geschieden tegen marktconforme prijzen. Het uitbrengen van een prijsaanbieding en het onderhandelen daarover leiden niet tot enige verplichting aan de zijde van Adriaans. Adriaans is daarbij vrij in de keuze omtrent het al dan niet vragen van prijsaanbiedingen en/of het verstrekken van opdrachten. Adriaans is nimmer verplicht tot het verstrekken van opdrachten.
 3. De prijsaanbieding zal te allen tijde volledig zijn, en de prestatie volledig beschrijven. Voor het geval onverhoopt achteraf blijkt dat de prijsaanbieding niet compleet was, is zulks uitdrukkelijk voor rekening en risico van de opdrachtnemer.
 4. Een aanvraag van Adriaans tot het uitbrengen van een offerte is steeds vrijblijvend.
 5. Een offerte van de opdrachtnemer is onherroepelijk, tenzij de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk voor of bij het uitbrengen van de offerte heeft gesteld dat deze herroepelijk is.
 6. De offerte van de opdrachtnemer is ten minste geldig voor een termijn van 3 maanden. In het geval de opdrachtnemer zijn offerte uitbrengt in het kader van deelname aan een aanbestedingsprocedure door Adriaans, dan is de offerte van de opdrachtnemer ten minste  6 maanden geldig na de gunning van het werk door de principaal aan Adriaans.
 7. De opdrachtnemer garandeert dat de aanbieding(en) die hij in het kader van de overeenkomst heeft gedaan, op rechtmatige wijze tot stand is (zijn) gekomen en meer in het bijzonder dat deze aanbieding(en) tot stand is (zijn) gekomen zonder overeenkomst of onderling afgestemde gedragingen met mede-inschrijvers, onderaannemers en/of andere derden die ertoe strekken of hebben gestrekt of ten gevolge hebben of hebben gehad dat de mededinging onrechtmatig is of wordt verhinderd of beperkt en/of prijzen daardoor onrechtmatig zijn of worden verhoogd.
 8. De opdrachtnemer garandeert dat de aanbieding(en) die hij in het kader van de overeenkomst heeft gedaan, niet voor zodanige prijs is aangeboden dat de opdrachtnemer zijn verplichtingen niet kan nakomen en dat de opdrachtnemer geen financiële verplichtingen is aangegaan die zijn liquiditeitspositie in gevaar brengen.

 

ARTIKEL 4 AANVAARDING VAN DE OPDRACHT

 1. Een overeenkomst tussen Adriaans en de opdrachtnemer komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding door de hiertoe bevoegde persoon namens Adriaans van een aanbod van de opdrachtnemer.
 2. Bij de uitvoering van een raamovereenkomst komt de overeenkomst tot stand telkens op het moment dat Adriaans in het kader van de betreffende raamovereenkomst de opdracht voor een (deel)levering van zaken/(deel)uitvoering van werken verzendt.
 3. In het geval sprake is van een principaal, wordt de overeenkomst gesloten onder de volgende opschortende voorwaarden:
 4. het werk, waarvoor Adriaans aan de principaal een aanbod heeft gedaan, is conform dat aanbod aan Adriaans opgedragen, en;
 5. de principaal heeft Adriaans bevestigd goedkeuring te verlenen aan de inschakeling van de opdrachtnemer door Adriaans.
 6. De opdrachtnemer dient de hem toegezonden opdracht ongewijzigd en rechtsgeldig ondertekend aan Adriaans te retourneren binnen 8 kalenderdagen na datum verzending van de opdracht. Indien de opdrachtnemer in gebreke blijft binnen de hierboven gestelde termijn de opdracht te retourneren en binnen die termijn geen bezwaar aantekent tegen de inhoud daarvan, dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen, wordt de opdracht geacht te zijn aanvaard op de condities als vermeld in de opdracht en onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en onverminderd de eventueel overeengekomen opschortende voorwaarden.
 7. Indien opdrachtnemer, zonder een schriftelijke opdracht van Adriaans te hebben ontvangen, een aanvang maakt met werkzaamheden doet hij dit voor eigen rekening en risico.
 8. Indien de opdrachtnemer in de opdracht kennelijke onduidelijkheden dan wel manco’s constateert, is hij verplicht Adriaans daarop terstond te wijzen en opheldering te vragen, voordat hij tot uitvoering, aanmaak of levering overgaat, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer aansprakelijk is voor alle (gevolg)schade.

 

ARTIKEL 5 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER

 1. De verplichtingen van de opdrachtnemer omvatten:
 2. het door hem uit te voeren werk of de door hem te verrichten levering van een goed/goederen deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren;
 3. uitsluitend de door Adriaans gegeven orders en aanwijzingen op te volgen;
 4. het beschikken over en op eerste verzoek van Adriaans overleggen van voor gezien respectievelijk akkoord getekende (kopieën) van:
  • zijn geldig inschrijvingsbewijs bij een uitvoeringsinstelling sociale zekerheid, voor zover de bedrijfsvereniging die verstrekt;
  • zijn vestigingsvergunning, voor zover vereist.
 5. op eigen initiatief wekelijks een staat te overhandigen bevattende de namen van alle werknemers die door hem van week tot week in het werk zijn gesteld met vermelding van:
  • de gewerkte uren;
  • naam-, adres- en woonplaatsgegevens;
  • geboortedatum;
  • soort identiteitsbewijs, het nummer en de geldigheidsduur;
  • als het van toepassing is de aanwezigheid van een A1-verklaring, verblijfsvergunning, tewerkstellingsvergunning of notificatie.
 6. op eerste verzoek van Adriaans de verzamelloonstaat – in kopie – ter inzage te verstrekken;
 7. telkenmale op eerste verzoek van Adriaans een verklaring te tonen inzake zijn betalingsgedrag bij de bedrijfsvereniging en een verklaring inzake zijn afdracht van loonbelasting zoals bedoeld in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid vastgestelde richtlijn(en);
 8. zich te onthouden van het doen van prijsopgaven of aanbiedingen aan de principaal voor uitbreidingen of wijzigingen van het werk van Adriaans;
 9. De opdrachtnemer staat er voor in dat de door hem ingezette arbeidskracht(en) zich strikt houd(en)(t) aan alle bouwplaatsregels en veiligheidsvoorschriften, zoals die voortvloeien uit de wet en het Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan van Adriaans voor het project (“V&G deelplan”). De opdrachtnemer dient een ingevuld en ondertekend V&G deelplan te verstrekken op het werk aan de uitvoerder/realisatiemanager van Adriaans tijdens de startbespreking, afgestemd op het V&G plan van Adriaans.
 10. De opdrachtnemer draagt zorg voor de persoonlijke beschermingsmiddelen, alsmede de keuring van kritisch materieel (materieel en middelen als opgenomen in de VGM Checklist Aannemers (VCA) ten behoeve van de werknemers van opdrachtnemer. De opdrachtnemer verzorgt of neemt deel aan toolboxmeetings (periodieke veiligheidsinstructies) en draagt zorg voor het uitvoeren en naleven van de regels en voorschriften welke voor het werk van toepassing zijn. Adriaans behoudt zich het recht voor om sancties op te leggen aan opdrachtnemer indien werknemers van opdrachtnemer zich niet aan deze verplichting houden.
 11. Door de opdrachtnemer op het werk te werk gestelde arbeidskrachten zullen door of namens Adriaans gegeven aanwijzingen en instructies ter zake opvolgen.
 12. Door de opdrachtnemer op het werk te werk gestelde arbeidskrachten zullen arbeidsomstandigheden en veiligheid op en rond de werkplek terstond en nauwgezet opvolgen, evenals dergelijke aanwijzingen en instructies, afkomstig van de Arbodienst, de Arbeidsinspectie en van eventueel door Adriaans ingeschakelde externe adviseurs.
 13. De voorman c.q. uitvoerder van de opdrachtnemer moet zich melden voor aanvang van de werkzaamheden bij de uitvoerder/realisatiemanager van Adriaans op het project, waarna de voorman c.q. uitvoerder van de opdrachtnemer wordt geïnstrueerd over de geldende gedragsregels en eventueel aanvullende eisen die gelden voor het project.
 14. De opdrachtnemer garandeert en staat er tevens voor in:
 15. dat alle door Adriaans opgedragen werkzaamheden door bekwaam eigen werknemers van opdrachtnemer of door ingeschakelde bekwame derde(n) zullen worden uitgevoerd;
 16. dat de desbetreffende werknemers van opdrachtnemer of ingeschakelde derde(n) beschikken over de benodigde diploma’s, vergunningen en dergelijke;
 17. dat desbetreffende werknemers/derden, voor zover niet-Nederlanders, beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen en verblijfstitels;
 18. dat loonheffing en premies uitsluitend zullen worden betaald met de bedragen die ter zake door Adriaans op de G-rekening van de opdrachtnemer zijn betaald, dan wel andere bedragen die – rechtens correct – op de G-rekening van de opdrachtnemer zijn betaald;
 19. dat de werknemers van de opdrachtnemer en ingeschakelde derde(n) voldoen aan de wet op de identificatieplicht, waarbij de opdrachtnemer er voor moet zorgen dat de werknemers geldige identificatiebewijzen als bedoeld in de wet en eventuele andere bewijsstukken als hiervoor weergegeven bij zich hebben;
 20. dat de opdrachtnemer zijn verplichtingen op grond van de toepasselijke fiscale, sociale en andere wetgeving ten opzichte van de werknemers volledig nakomt;
 21. dat geen zwarte lonen worden uitbetaald;
 22. dat alle werknemers en ingeschakelde derde(n) die voorkomen op de manurenstaat in de loonadministratie van de opdrachtnemer zijn opgenomen en tevens dat de in de urenstaten vermelde aantal uren, het werkelijke aantal gewerkte uren zijn;
 23. dat geen onverantwoord hoge nettolonen worden uitbetaald;
 24. dat de verplichtingen ter bescherming van de crediteuren zijn nagekomen, zoals juiste inschrijving in handelsregister, naleven van de boekhoudverplichtingen en minimale stortingen aandelenkapitaal en dergelijke;
 25. dat de administratie van de opdrachtnemer deugt en geen verwijtbaarheden met betrekking tot de Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA) bevat;
 26. dat de loonadministratie en alle op de overeenkomst betrekking hebbende gegevens gedurende minimaal 10 jaar worden bewaard;
 27. dat alle originele documenten en bewijsstukken op eerste verzoek kunnen worden ingezien, respectievelijk kosteloos worden toegezonden;
 28. dat haar werkzaamheden zodanig zijn verzekerd, dat schade, welke dan ook, door de opdrachtnemer of diens werknemers c.q. derden die voor de opdrachtnemer werken wordt veroorzaakt, door opdrachtnemer of haar verzekering aan Adriaans worden vergoed. De opdrachtnemer is voorts verplicht zich deugdelijk te verzekeren voor aansprakelijkheid, ongevallen, etc.;
 29. Bij niet nakoming door de opdrachtnemer of door de arbeidskracht van één of meer van de in dit artikel omschreven verplichtingen of gedragingen, heeft Adriaans het recht die arbeidskracht van het project c.q. het werk weg te sturen en hem verdere toegang te ontzeggen, naast het opleggen van een (al dan niet geldelijke) sanctie.
 30. De opdrachtnemer is verplicht hinder aan gebruikers/huurders/eigenaren en omwonenden van het gebouw, alsmede van de roerende zaak waaraan wordt gewerkt, respectievelijk schade aan derden, te voorkomen.
 31. De opdrachtnemer wordt geacht de opdracht compleet uit te voeren, zodat alle noodzakelijke transport en andere ondersteunende werkzaamheden zoals graaf-, straat-, boor-, hak- en breekwerk in de prijs zijn begrepen, alsmede aanwerken, aanhelen, afwerken, schilderen en dergelijke en verwijderen van vuil, bouwvuilverpakkingen.
 32. Het is opdrachtnemer, diens vertegenwoordigers, onderaannemers of onder hem ressorterend personeel verboden enige giften of beloften in welke vorm dan ook te doen aan personeel of ondergeschikten of door Adriaans ingeschakelde partijen, dan wel de principaal hetzij Adriaans. Constatering van de feiten als hiervoor verwoord, geven Adriaans het recht de overeenkomst, zonder dat Adriaans tot enige schadevergoeding gehouden is, op te zeggen.

ARTIKEL 6 FACTURERING DOOR OPDRACHTNEMER

 1. Een factuur dient te voldoen aan de eisen zoals bepaald in de Wet op de Omzetbelasting 1968 en – indien van toepassing – aan de artikel(en) 34 en/of 35 Invorderingswet 1990.
 2. De opdrachtnemer dient op de gedagtekende en genummerde factuur in ieder geval de navolgende gegevens te vermelden:
 3. het contractnummer van de opdracht;
 4. de opdracht en de plaats(en) van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft;
 5. het tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft;
 6. de omvang en de loonsom opgenomen in het gefactureerde bedrag;
 7. NAW gegevens van de opdrachtnemer;
 8. een opgave tot de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting, die al dan niet van toepassing is en in het laatste geval het bedrag van de omzetbelasting.
 9. De factuur dient te worden vergezeld door een door de uitvoerder respectievelijk hoofduitvoerder op de opdracht dan wel een van zijn plaatsvervangers namens Adriaans ondertekende werkbon, waarop duidelijk staat omschreven welke werkzaamheden zijn verricht en welke leveringen zijn verricht, en/of manurenstaten van de werknemers van de opdrachtnemer die voor de betreffende opdracht in die periode voor hem hebben gewerkt onder uitdrukkelijke overlegging van alle benodigde gegevens ter vaststelling van hun identiteit zoals bedoeld in artikel 5.1 sub e
 10. Adriaans voldoet een factuur uiterlijk 90 dagen nadat de desbetreffende factuur door Adriaans is ontvangen, mits de factuur voldoet aan de eisen zoals gesteld in dit artikel, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 11. In geval Adriaans in verzuim is met de volledige betaling van de door de opdrachtnemer aan Adriaans gefactureerde bedragen dan is Adriaans aan de opdrachtnemer de wettelijk rente verschuldigd en de buitengerechtelijke incassokosten conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten en het bijbehorend besluit. Aan Adriaans dient altijd voordat het verzuim in werking treedt een termijn van 14 dagen gegeven worden om alsnog na te komen c.q. de facturen te voldoen.

ARTIKEL 7 BETALING

 1. Adriaans is te allen tijde gerechtigd om aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen te verrekenen met bedragen die Adriaans van opdrachtnemer uit welke hoofde ook te vorderen heeft.
 2. Adriaans is te allen tijde gerechtigd haar betalingsverplichting op te schorten, indien opdrachtnemer enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst en onderhavige algemene voorwaarden niet (meer) nakomt.
 3. Alle betalingen gelden als voorschotbetalingen totdat het werk door de principaal zal zijn goedgekeurd en aan de principaal is opgeleverd. Adriaans heeft telkens het recht om terug te komen op eerdere betalingen, niettegenstaande overhandiging van door of namens Adriaans ondertekende werkbonnen. Aan de werkbonnen kan geen enkel recht van de zijde door de opdrachtnemer worden ontleend. Adriaans is nimmer tot meer verplicht jegens de opdrachtnemer, dan de principaal dat jegens Adriaans is.
 4. Adriaans heeft steeds het recht de door de opdrachtnemer ter zake van het werk verschuldigde premies sociale verzekering en loonheffing c.q. loon, waarvoor Adriaans volgens de Wet Ketenaansprakelijkheid c.q. rechtstreeks aansprakelijk is aan de opdrachtnemer te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid. In geval Adriaans van dit recht gebruik maakt is de opdrachtnemer verplicht de nadere regels als bedoeld in de toepasselijke wetten en de Invorderingswet stipt na te komen. De opdrachtnemer is verplicht alvorens met het werk aan te vangen, dan wel voorbereiding voor de uitvoering te treffen, met Adriaans overleg te plegen omtrent aanvang, aard en duur van het werk.
 5. Onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde is Adriaans te allen tijde gerechtigd de hiervoor bedoelde bedragen aan premies sociale verzekering en loon/heffingsloon, WAV boetes, overige boetes, dwangsommen, etc. van de onderaanneemsom in te houden en zo nodig namens de opdrachtnemer rechtstreeks aan de betrokken UVI c.q. de ontvanger der belastingen c.q. personeel te voldoen.
 6. In gevallen als in dit artikel bedoeld, is Adriaans door betaling hiervan jegens de opdrachtnemer gekweten voor zover het deze bedragen betreft.
 7. Meer- en minderwerk dient schriftelijk overeengekomen te zijn. Indien een schriftelijke opdracht van Adriaans ontbreekt, vindt geen verrekening van meer- en minderwerk plaats. Verrekening van meer- en minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening van het werk, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. De opdrachtnemer is gehouden om binnen twee weken na de oplevering van het werk zijn rekening ter zake van het eventueel hem nog toekomende bedrag bij Adriaans in te dienen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer geacht wordt enig nog mogelijk resterend vorderingsrecht op Adriaans te hebben prijsgegeven.
 9. Adriaans zal opdrachtnemer berichten wanneer zij voornemens is de eindafrekening bij de principaal in te dienen. Binnen twee weken na ontvangst van een dergelijke mededeling zal opdrachtnemer zijn eindafrekening bij Adriaans indienen. Opdrachtnemer dient desverlangd een ondertekende verklaring af te geven, waaruit blijkt dat alle aanspraken van opdrachtnemer door Adriaans zijn afgerekend.
 10. Betalingen op facturen kunnen, onverminderd het vorenstaande, eerst geschieden, nadat de door de opdrachtnemer ondertekende en ongewijzigde kopie van de overeenkomst c.q. het opdrachtformulier door Adriaans is terugontvangen.
 11. Indien te late betaling van de facturen van de opdrachtnemer te wijten is aan niet of te late retourzending van de door de opdrachtnemer ondertekende kopie van de overeenkomst c.q. het opdrachtformulier, blijft Adriaans gerechtigd de overeengekomen betalingskorting toe te passen.
 12. Alle prijzen zijn vast, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wijzigingen in de overeengekomen prijzen, lonen en materialen, door welke oorzaak dan ook, met uitzondering van wijzigingen in de omzetbelastingtarieven, worden niet verrekend tenzij zulks bij het aangaan van de overeenkomst anders werd bepaald. Het bepaalde in paragraaf 47 UAV 2012 en artikel 7:753 BW is nadrukkelijk uitgesloten. Alle prijsverhogingsrisico’s zijn verdisconteerd.
 13. De opdrachtnemer komt uitsluitend een beroep op vergoeding toe wegens kostenverhogende omstandigheden, in geval Adriaans dat beroep ook heeft op de principaal en niet eerder dan nadat Adriaans de vergoeding van de principaal heeft ontvangen.

ARTIKEL 8 WERKWIJZE EN UITVOERING

 1. De opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden te conformeren aan de planning en voortgang van Adriaans, inhoudende dat:
  1. De volgorde van de door de opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden geheel dient te passen binnen een door Adriaans aan te geven werkschema;
  2. De volgorde van de door de opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden door Adriaans kan worden bepaald en gewijzigd. De opdrachtnemer dient zijn opdracht uit te voeren in overeenstemming met de voortgang van de hoofdaannemingsovereenkomst en naar de eisen, welke in verband met deze voortgang kunnen worden gesteld, een en ander ter beoordeling van Adriaans;
  3. De opdrachtnemer zijn werktijden dient aan te passen aan de werktijden van Adriaans;
  4. Algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door overheid dan wel krachtens CAO voorgeschreven rust- of feestdagen, vakantie- of andere vastgestelde of vast te stellen vrije dagen, ook gelden voor de opdrachtnemer en zijn personeelsleden die werkzaamheden uitvoeren aan de opdracht. Dit geldt eveneens indien door staking bij Adriaans of bij derden, daaronder begrepen de principaal, niet van de diensten van de opdrachtnemer gebruik gemaakt kan worden.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering franco werk. Het transport en het aflaadrisico zijn voor rekening en risico van de opdrachtnemer. Tenzij anders is bepaald is het transport op de bouwplaats van de door de opdrachtnemer te verwerken materialen eveneens voor rekening en risico van de opdrachtnemer.
 3. De leveringen dienen op het in de overeenkomst vastgestelde tijdstip plaats te vinden dan wel overeenkomstig het door Adriaans vastgestelde schema, zijnde fatale termijnen voor de opdrachtnemer. Bij overschrijding van de levertijd is de opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en gehouden alle daaruit door Adriaans geleden schade op eerste verzoek te vergoeden.
 4. Materialen kunnen slechts na goedkeuring door Adriaans door oplevering van het werk, als definitief door Adriaans als afgenomen worden beschouwd. Indien de geleverde materialen, wat kwaliteit, afmeting, toleranties, hoedanigheden enz. betreft, niet aan de overeengekomen eisen beantwoorden, heeft Adriaans zonder tot ingebrekestelling gehouden te zijn, zonder rechterlijke tussenkomst, en onder voorbehoud van alle verdere rechten, het recht de geleverde materialen te retourneren en de opdracht naar keuze van Adriaans geheel of gedeeltelijk te annuleren.
 5. Levering c.q. uitvoering van meer of minder wordt slechts geaccepteerd, indien uitdrukkelijk vooraf schriftelijk toestemming is verkregen van Adriaans.
 6. De opdrachtnemer is verplicht de ondergrond waarop hij voortbouwt tevoren te inspecteren en vóór start uitvoering Adriaans er schriftelijk op te wijzen indien en voor zover desbetreffende ondergrond voor het door de opdrachtnemer uit te voeren werk/de te verrichten levering, onvoldoende deugdelijk zou zijn. Een dergelijke waarschuwing kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Aanvang van de opdracht zonder het verstrekken van een dergelijke schriftelijke waarschuwing geldt tussen partijen als een volledige aanvaarding van de deugdelijkheid van de ondergrond, en wel als vaststelling tussen partijen waaraan niet meer kan worden getornd.
 7. De opdrachtnemer neemt waar nodig en mits van toepassing, HACCP normen en voorschriften omtrent legionella in acht en dient waterinstallaties op te leveren conform de wettelijke en in de branche toepasselijke voorschriften.

ARTIKEL 9 OPZEGGEN EN ONTBINDEN

 1. Onverminderd haar verdere recht op schadevergoeding is Adriaans gerechtigd, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst met opdrachtnemer schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien, maar niet uitsluitend:
  1. opdrachtnemer ondanks sommatie in gebreke blijft zijn verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen;
  2. opdrachtnemer van rechtswege in verzuim is, bijvoorbeeld ingeval van overschrijding van overeengekomen levertijden c.q. opleveringsdata;
  3. opdrachtnemer surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  4. opdrachtnemer zijn bedrijfsvoering staakt, de zeggenschap daarover verliest, (onderdelen van) zijn onderneming aan een ander overdraagt, liquideert of stillegt;
  5. opdrachtnemer op enige andere wijze wordt beperkt in zijn bevoegdheid rechtsgeldige rechtshandelingen te verrichten;
  6. de overeenkomst tussen Adriaans en de principaal, ter zake waarvan Adriaans aan opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt, door Adriaans of de principaal tussentijds wordt beëindigd;
  7. bij Adriaans ten aanzien van opdrachtnemer op goederen, (toekomstige) vorderingen of (onderdelen van) het werk beslag wordt gelegd;
  8. indien door of vanwege de opdrachtnemer, diens vertegenwoordigers, onderaannemers of onder hem ressorterend personeel enige gift of belofte in welke vorm ook zal zijn gedaan of aangeboden aan personeel, ressorterende onder Adriaans of zijn principaal.
 2. Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht aan de zijde van Adriaans, alsmede indien de principaal het werk opschort of beëindigt op grond van paragraaf 14 UAV 2012 of een vergelijkbare regeling, is Adriaans gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Adriaans bevoegd, en aan het einde daarvan is zij verplicht, te kiezen voor uitvoering dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt elke overeenkomst aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat het werk, in verband waarmee deze overeenkomst is aangegaan geen doorgang vindt, of dat de principaal jegens Adriaans goedkeuring aan de opdrachtnemer onthoudt. Indien een werk slechts gedeeltelijk doorgang vindt, wordt de overeenkomst dienovereenkomstig gewijzigd.
 4. Bij gehele of gedeeltelijke ontbinding heeft Adriaans, onverminderd zijn recht op schadevergoeding het recht:
  1. de reeds geleverde, maar niet (meer) te gebruiken zaken en/of het reeds uitgevoerde werk voor rekening van de opdrachtnemer naar hem terug te sturen respectievelijk af te breken en de voor deze zaken respectievelijk dit werk reeds gedane betalingen terug te vorderen.
  2. na schriftelijke kennisgeving de overeenkomst zelf of door derden te doen voltooien voor rekening en risico van de opdrachtnemer.
  3. het op het bouwwerk aanwezige door de opdrachtnemer gebruikte hulpmateriaal/materieel zoals steigers, hijsinrichtingen, mortelmolens, transportwerktuigen e.d. voor voltooiing van het door de opdrachtnemer aangenomen werk te gebruiken of doen gebruiken zonder hiervoor een vergoeding verschuldigd te zijn.
 5. De vorderingen die Adriaans ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst mocht hebben of verkrijgen, inclusief zijn eventuele vordering tot vergoeding van schaden en kosten zijn terstond geheel opeisbaar. In geval van ontbinding zal de afrekening plaatsvinden op basis van hetgeen reeds ter uitvoering is verricht en aanvaard en met verrekening van hetgeen Adriaans toekomt als (schade)vergoeding. Ontbindt Adriaans de overeenkomst op grond van het in artikel 9 lid 1 a t/m e bepaalde, dan is opdrachtnemer een boete verschuldigd van 10% van de aanneemsom, naast het recht van Adriaans op vergoeding van de werkelijk door haar geleden schade.
 6. In het geval van ontbinding c.q. opzegging heeft de opdrachtnemer maximaal recht op vergoeding voor deugdelijk uitgevoerd werk en geleverde materialen. Alle andere vergoedingen zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
 7. Adriaans is gerechtigd, te allen tijde zonder verdere reden, de verplichting jegens de opdrachtnemer op te schorten totdat deze voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zulks naar uitsluitend inzicht van Adriaans. Adriaans is bovendien te allen tijde gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtnemer op te zeggen, waarbij de opdrachtnemer tot geen enkele schadevergoeding gerechtigd is, waarvan opdrachtnemer afstand heeft gedaan. Alsdan zal worden afgerekend naar de feitelijke stand van het werk, op basis van de nettoprijzen uit de begroting van de opdrachtnemer, verminderd met de kosten van het gereedmaken van het werk door Adriaans. Tot meer of andere verplichtingen is Adriaans niet gehouden.

ARTIKEL 10 UITBESTEDING

 1. De opdrachtnemer is niet bevoegd gebruik te maken van ter beschikking gestelde (“ingeleende”) arbeidskrachten dan na vooraf van Adriaans verkregen schriftelijke goedkeuring. Bij inlening van arbeidskrachten als in dit lid bedoeld, is de opdrachtnemer verplicht de administratieve voorwaarden strikt na te leven om gevrijwaard te zijn tegen eventuele aansprakelijkstelling in het kader van de inlenersaansprakelijkheid. Te dezer zake geldt de vrijwaringsverplichting van de opdrachtnemer.
 2. Het is de opdrachtnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adriaans niet toegestaan de uitvoering van de overeenkomst – geheel of gedeeltelijk – over te dragen of uit te besteden aan een derde. Indien de opdrachtnemer de opdracht na verkregen toestemming opdraagt aan een ander, dient hij daarvan onverwijld een schriftelijk contract op te stellen, waarvan de voorwaarden van deze overeenkomst deel dienen uit te maken, in dier voege dat de opdrachtgevende opdrachtnemer daarin de rechtspositie inneemt van Adriaans en de opdrachtnemende leverancier/onderaannemer die van de opdrachtnemer. Overdracht/uitbesteding laat onverlet de verplichtingen die de opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst jegens Adriaans heeft.
 3. Indien de opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde uitbesteedt, is hij verplicht de gestelde administratieve en wettelijke voorschriften strikt na te leven om gevrijwaard te zijn tegen eventuele aansprakelijkstelling in het kader van de ketenaansprakelijkheid (artikel 35 Invorderingswet 1990). Te dezer zake geldt de vrijwaringverplichting van de opdrachtnemer.

ARTIKEL 11 WETTEN EN VOORSCHRIFTEN

 1. De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke en andere voorschriften, voorwaarden en bepalingen, welke bij de uitvoering van het werk behoren te worden nageleefd en in acht genomen, daaronder met name de Arbowet en Veiligheidswet en de daarop gebaseerde nadere wettelijke bepalingen begrepen.
 2. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het treffen en naleven van veiligheidsmaatregelen en voormelde wettelijke bepalingen voor zover van toepassing of verband houdend met op de door hem aangenomen opdracht of het uit te voeren werk.
 3. De opdrachtnemer verplicht zich jegens Adriaans aan zijn wettelijke verplichting tot afdracht van premies sociale verzekering, alsmede van loonbelasting die verband houden met het aan hem opgedragen werk, stipt te voldoen en voorts de toepasselijke CAO stipt na te leven.

ARTIKEL 12 AFWIJKINGEN VAN DE OVEREENKOMST

 1. Verrekeningen door afwijkingen, wijzigingen of aanvullingen van het bestek/de opdracht/de overeenkomst zijnde de hoofdaannemingsovereenkomst, zijn enkel mogelijk indien Adriaans en de opdrachtnemer dat uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen zijn.
 2. Verrekening tussen partijen vindt dan plaats op de wijze zoals dan uitdrukkelijk bepaald.
 3. Iedere aanvulling door opdrachtnemer op de overeenkomst is geldig nadat dit expliciet en schriftelijk door Adriaans is verklaard aan de opdrachtnemer.

ARTIKEL 13 WET ARBEID VREEMDELINGEN (WAV)

 1. De opdrachtnemer dient zich te houden aan alle voorschriften die voortvloeien uit de Wet op de identificatieplicht (Wid) en de Wet arbeid vreemdelingen (WAV).
 2. Indien opdrachtnemer voor het werk vreemdelingen – in de zin van de WAV – als arbeidskrachten inzet, dient opdrachtnemer vóór aanvang van de werkzaamheden bij Adriaans de identiteit aan te tonen van de betreffende arbeidskracht:
  1. naam-, adres- en woonplaatsgegevens;
  2. geboortedatum;
  3. soort identiteitsbewijs, het nummer en de geldigheidsduur;
  4. indien van toepassing: de aanwezigheid van een A1/E101-verklaring, verblijfsvergunning, tewerkstellingsvergunning of notificatie.
 3. De opdrachtnemer dient zijn werknemers te wijzen op hun verplichtingen conform het bepaalde in de Wet op de identificatieplicht opdat zij zich bij controles direct kunnen identificeren.
 4. De opdrachtnemer dient zijn werknemers die gelden als vreemdelingen in de zin van de WAV er op te wijzen dat zij zich op hun eerste werkdag met hun originele en geldige identiteitsdocument bij Adriaans dienen te melden. Adriaans zal alsdan de reeds aanwezige identiteitsgegevens controleren met de getoonde identiteitsdocumenten.
 5. De opdrachtnemer is ermee bekend en zal dit nadrukkelijk voorleggen aan zijn arbeidskrachten dat Adriaans controles zal uitvoeren naar de aanwezigheid van identiteitsdocumenten en
  tewerkstellingsvergunningen. De opdrachtnemer is verplicht mee te werken aan deze controles door Adriaans. De opdrachtnemer is er voorts mee bekend dat door hem tewerkgestelde personen
  van wie de vereiste informatie ontbreekt, de toegang tot het werk zal worden ontzegd. Voor zover Adriaans hierdoor schade lijdt, zal deze schade volledig op opdrachtnemer worden verhaald.
 6. Het gestelde in dit artikel geldt niet alleen ten aanzien van de eigen werknemers van opdrachtnemer maar geldt tevens voor zover opdrachtnemer werknemers inleent dan wel anderszins werknemers van derden inzet.
 7. De opdrachtnemer vrijwaart Adriaans en haar opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden als gevolg van het feit dat opdrachtnemer zich niet houdt aan het bepaalde in dit artikel. Alle boetes opgelegd aan Adriaans of “voorliggers” in de keten zijn door opdrachtnemer verschuldigd en worden verhaald.

ARTIKEL 14 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS)

 1. Opdrachtnemer vrijwaart Adriaans en haar opdrachtgevers tegen alle mogelijke aanspraken van de Belastingdienst en/of het UWV tot betaling van de beloning en/of de inhouding en/of afdracht van loonbelasting en/of sociale premies (zowel het werkgevers- als het werknemersdeel) en/of bijdrage Zorgverzekeringswet inclusief de daarover eventueel verschuldigde rente, executie- en invorderingskosten en administratieve boetes, in verband met de op grond van de overeenkomst verrichte werkzaamheden door de werknemers van opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer vrijwaart Adriaans tegen alle mogelijke aanspraken op grond van artikel 7:658 BW en/of 7:611 BW van haar werknemers, dan wel andere arbeidskrachten die zij inschakelt.
 3. Opdrachtnemer vrijwaart Adriaans voorts tegen alle mogelijke aanspraken van de Inspectie SZW of een andere instantie tot het betalen van boetes, dwangsommen of anderszins inclusief de daarover eventueel verschuldigde rente, executie- en invorderingskosten in verband met het niet nakomen van de wettelijke verplichtingen door opdrachtnemer en/of de verplichtingen uit de overeenkomst door opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer vrijwaart Adriaans tegen alle mogelijke aanspraken van de werknemers van opdrachtnemer en/of door haar ingeleende arbeidskrachten en/of van werknemers en/of arbeidskrachten, werkzaam bij en/of ingezet door een derde, die na de opdrachtnemer in de keten komt, tot betaling van de (inleners)beloning/het loon op grond van artikel 7:616a BW en 7:616b BW inclusief de daarover eventueel verschuldigde rente, executie- en andere in dat kader gemaakte kosten, in verband met de door werknemer en/of arbeidskracht verrichtte werkzaamheden voor Adriaans.
 5. Indien Adriaans na aansprakelijkstelling voor het niet betaalde loon/(inleners)beloning, wat verschuldigd was aan een werknemer en/of arbeidskracht door opdrachtnemer of door een derde, die na de opdrachtnemer in de keten komt, loon/(inleners)beloning, eventuele rente en andere in dat kader gemaakte kosten (zoals bijvoorbeeld kosten voor rechtsbijstand) heeft moeten voldoen, althans heeft moeten maken, is opdrachtnemer gehouden het volledige bedrag aan Adriaans te voldoen.
 6. Opdrachtnemer houdt zich voorts bij de uitvoering van de overeenkomst aan de geldende wet- en regelgeving en een eventueel van toepassing zijnde cao. Opdrachtnemer is in dat kader onder andere gehouden geen inhoudingen en/of verrekeningen te laten plaatsvinden op het minimumloon van de werknemers van opdrachtnemer. Voorts is opdrachtnemer gehouden het minimumloon giraal aan de werknemers over te maken. Het is opdrachtnemer verboden het minimumloon van de werknemers van opdrachtnemer contant uit te betalen.
 7. Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. Opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
 8. Opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan Adriaans toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien Adriaans dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de overeenkomst.
 9. In het geval opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van de inzet van een zzp’er, dient de schriftelijke overeenkomst tussen de zzp’er en opdrachtnemer een door de belastingdienst goedgekeurde overeenkomst te zijn als bedoeld in de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties.
 10. Opdrachtnemer is verplicht om alle bovenstaande contractverplichtingen (en informatieplichten) onverkort op te leggen aan alle partijen waarmee zij contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtnemer is verplicht om hierbij tevens te bedingen dat deze partijen bovenstaande contractverplichtingen (en informatieplichten) onverkort opnemen in contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst.
 11. Indien en voor zover Adriaans het vermoeden heeft dat opdrachtnemer niet aan de in deze bepaling omschreven verplichtingen voldoet, is Adriaans gerechtigd haar verplichtingen integraal op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 15 KEURING VAN HET WERK

 1. De opdrachtnemer zal de opdracht deugdelijk uitvoeren, zoals die door de principaal en/of zijn principalen en/of de bouwdirectie zijn of worden gesteld en overeenkomstig hetgeen in de overeenkomst is bepaald. Inspectie, goedkeuring, aanvaarding of een termijnbetaling ontslaat de opdrachtnemer niet van enige garantie of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeit uit de overeenkomst tussen Adriaans en opdrachtnemer.
 2. Bij afkeuring van werk of een onderdeel daarvan heeft Adriaans het recht de betaling van de op de opdracht of onderdeel daarvan betrekking hebbende prijs of een gedeelte van een aannemingssom op te schorten, onverlet de gehoudenheid van de opdrachtnemer tot vergoeding van verdere schade welke Adriaans ten gevolge van afkeuring van het werk of een onderdeel daarvan lijdt of zal lijden. Tevens dient de opdrachtnemer het afgekeurde werk of een onderdeel daarvan op eerste verzoek van Adriaans te herstellen of vervangen, zonder dat Adriaans aan de opdrachtnemer tot enige (extra) vergoeding gehouden zal zijn.
 3. Adriaans zal de objecten waaraan of waarop of waarin de opdrachtnemer de door hem uit te voeren werkzaamheden moet verrichten schoon aan de opdrachtnemer ter beschikking stellen. De opdrachtnemer is verplicht om na en gedurende de uitvoering van de door hem te verrichten werkzaamheden, deze objecten schoon te houden en schoon op te leveren, emballage en puin en afvalstoffen te verwerken conform de vereisten als voortvloeiend uit de diverse (milieu)wetten.

ARTIKEL 16 ONDERHOUDSTERMIJN

 1. De onderhoudstermijn vangt aan en eindigt tenminste op het tijdstip dat de volgens bestek of overeenkomst geldende onderhoudstermijn voor het hele werk aanvangt en eindigt.
 2. Indien volgens bestek of overeenkomst geen onderhoudstermijn is voorgeschreven geldt een onderhoudstermijn welke ingaat onmiddellijk na de dag van (op)levering en welke termijn zes maanden bedraagt.
 3. Opdrachtnemer is gehouden alle gebreken, die tijdens de onderhoudstermijn aan het daglicht komen, op eerste aanzegging van en in overleg met Adriaans binnen een door Adriaans daartoe te stellen redelijke termijn voor eigen rekening en risico te herstellen of te vervangen. Alle met herstel of vervanging gemoeide kosten en schaden, hoe ook genaamd, zijn voor rekening van opdrachtnemer onverlet zijn aansprakelijkheid voor alle overige door Adriaans geleden schade ten gevolge van tijdens de onderhoudstermijn opgetreden gebreken.

ARTIKEL 17 GARANTIES

 1. Opdrachtnemer garandeert dat uitgevoerde werkzaamheden c.q. geleverde zaken goed en deugdelijk zijn, geen gebrek in ontwerp, constructie, montage en materiaal bevatten, geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en voldoen aan de in de overeenkomst en de van overheidswege gestelde eisen.
 2. Opdrachtnemer verstrekt Adriaans, desverlangd tevens haar principaal, ten minste de garantie die Adriaans volgens bestek of overeenkomst aan haar principaal dient te verstrekken, doch een garantietermijn van minimaal 12 maanden na oplevering. De garantieperiode vangt aan en loopt door tot ten minste het tijdstip dat Adriaans volgens bestek of overeenkomst jegens haar principaal voor gebreken dient in te staan. In geval van herstel of vervanging gedurende voornoemde garantieperiode zal de garantieperiode voor de herstelde of vervangen zaken en/of onderdelen voor diezelfde periode opnieuw aanvangen.
 3. Indien volgens bestek of overeenkomst geen garantie van Adriaans wordt verlangd, garandeert opdrachtnemer alle uitgevoerde werkzaamheden c.q. geleverde zaken jegens Adriaans. De     garantie geldt, tenzij Adriaans en opdrachtnemer anders overeen zijn gekomen, vanaf (op)levering    aan Adriaans tot aan de oplevering door Adriaans aan haar principaal en in aansluiting daarop gedurende een periode van twaalf maanden. Indien ter zake van het (op)geleverde volgens de garantievoorwaarden van opdrachtnemer een uitgebreidere garantie geldt, wordt die garantie eveneens geacht te zijn gegeven aan Adriaans. Opdrachtnemer is verplicht Adriaans van deze uitgebreidere garantie schriftelijk in kennis te stellen.
 4. Indien een fabrieksgarantie uitgebreider is dan de verlangde garantie, zal minimaal de fabrieksgarantie gelden.
 5. Na het verstrijken van de op grond van dit artikel toepasselijke garantietermijn, blijft de opdrachtnemer aansprakelijk voor verborgen gebreken conform de UAV 2012 voor zover deze van toepassing is verklaard, tenzij Woningborg-voorwaarden van toepassing zijn, alsdan geldt de termijn conform Woningborg.
 6. Tijdens de garantieperiode is opdrachtnemer verplicht alle gebreken op eerste aanzegging van en in overleg met Adriaans binnen een door Adriaans daartoe te stellen redelijke termijn voor eigen rekening en risico te herstellen of te vervangen. Alle met herstel of vervanging gemoeide kosten en schaden, hoe ook genaamd, zijn voor rekening van opdrachtnemer onverlet zijn aansprakelijkheid voor alle overige door Adriaans geleden (gevolg)schade ten gevolgde van in de garantieperiode opgetreden gebreken.
 7. Indien opdrachtnemer naar het oordeel van Adriaans in gebreke is met behoorlijke of tijdige nakoming van zijn garantieverplichtingen, alsmede in spoedeisende gevallen, is Adriaans   gerechtigd herstel of vervanging van gebreken voor rekening van opdrachtnemer zelf of door  derden uit te (doen) voeren. Adriaans zal opdrachtnemer daarvan, voor zover mogelijk, tijdig  in kennis stellen.
 8. Opdrachtnemer garandeert dat alle door hem geleverde, daarvoor in aanmerking komende, zaken voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.
 9. Uiterlijk bij de (op)levering dient opdrachtnemer een voor het bevoegd gezag aanvaardbaar bewijsmiddel aan Adriaans te overleggen waaruit blijkt dat door hem geleverde daarvoor in aanmerking komende zaken voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.
 10. Indien is overeengekomen dat opdrachtnemer ten genoegen van Adriaans een garantieverzekering zal sluiten, dienen polis en voorwaarden door Adriaans te worden  goedgekeurd en dient de verzekering te zijn gesloten voorafgaand aan de (op)levering aan Adriaans. Ter zake geldt  het volgende:
  1. De garantieverzekering zal als begunstigde dienden te vermelden: Adriaans.
  2. De opdrachtnemer verplicht zich voor de gehele garantietermijn de verschuldigde premie bij vooruitbetaling over te maken aan verzekeraar. Polis, voorwaarden en premiekwitanties dienen onmiddellijk na ontvangst door opdrachtnemer aan Adriaans in bewaring te worden gegeven.
  3. Adriaans is, in geval opdrachtnemer aan één van de bovenstaande verplichtingen niet voldoet, gerechtigd voor rekening van opdrachtnemer een garantieverzekering te sluiten. Adriaans is dan voorts gerechtigd de daarmee gemoeide kosten en verdere schade, op hetgeen zij aan opdrachtnemer verschuldigd is, in te houden.
  4. De garantieverzekering dient dekking te bieden tegen alle materiële schade en schade voortvloeiende uit het niet conform de overeenkomst en overige daaraan te stellen eisen uitvoeren van de verzekerde prestatie.
  5. Het eigen risico komst voor rekening van opdrachtnemer.

ARTIKEL 18 VERBOD VAN CESSIE EN VERPANDING

 1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adriaans is het de opdrachtnemer niet toegestaan vorderingen die de opdrachtnemer ingevolge een overeenkomst met Adriaans heeft of zal verkrijgen (waaronder het eventueel in de prijs begrepen verschuldigde bedrag aan premies sociale verzekeringen en loonbelasting, waarvoor Adriaans ingevolge de wet aansprakelijk is) met verbintenisrechtelijk, noch met goederenrechtelijk effect als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW, aan derden te cederen, te verpanden of anderszins te bezwaren of over te dragen, dan wel anderszins te beschikken ten nadele van Adriaans.
 2. Het is opdrachtnemer verboden beslag te leggen onder zichzelf ten nadele van Adriaans.

 

ARTIKEL 19 RECHT VAN RETENTIE

 1. Opdrachtnemer verklaart dat zij met betrekking tot het werk of delen van het werk afstand doet van haar mogelijkheid om zich op het retentierecht, als bedoeld in artikel 3:290 e.v. BW, te beroepen ter zake van het werk of elk ander recht om de oplevering op te schorten of het werk in zijn geheel of delen in bezit te houden.
 2. Opdrachtnemer bedingt bij ieder van zijn zelfstandige hulppersonen of zijn onderaannemer(s) dat zij eveneens afstand doen van de mogelijkheid om zich op een eventueel retentierecht te beroepen ter zake van het werk en draagt zorg dat het daartoe strekkende beding wordt opgenomen in de betreffende overeenkomst met de zelfstandige hulppersoon en/of onderaannemer(s). De opdrachtnemer dan wel de onderaannemer zal op eerste verzoek van Adriaans aantonen dat deze verplichting in de overeenkomsten is nagekomen. De opdrachtnemer/onderaannemer vrijwaart Adriaans voor schade als gevolg van het uitoefenen van het retentierecht door de zelfstandige persoon of een door de opdrachtnemer/onderaannemer ingeschakelde derde.
 3. Adriaans is te allen tijden gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtnemer op te zeggen; alsdan wordt afgerekend op basis van hetgeen reeds ter uitvoering is verricht en aanvaard en met verrekening van hetgeen Adriaans eventueel mocht toekomen als (schade)vergoeding.
 4. De opdrachtnemer ziet ten gunste van Adriaans af van zijn opschortingsrecht meer in het bijzonder het retentierecht c.q. het recht het werk in onvoltooide staat te beëindigen, op welke grondslag ook.

ARTIKEL 20 VERHAAL EN COMPENSATIE

 1. Adriaans is gerechtigd tot compensatie van de in verband met de overeenkomst aan de opdrachtnemer verschuldigde bedragen, met hetgeen hij zelf of één van de overige zuster- c.q. dochtermaatschappijen van Adriaans, dan wel een minderheidsdeelneming hetzij combinatie waarin Adriaans dan wel een zuster- c.q. dochtermaatschappij uit het concern van Adriaans deelneemt van de opdrachtnemer te vorderen heeft, ook uit hoofde van enige andere overeenkomst. Adriaans is daarbij niet gebonden aan de uit de overeenkomst voortvloeiende verhouding tussen hetgeen op de G-rekening en hetgeen op de gewone rekening van de opdrachtnemer gestort dient te worden en is mitsdien gerechtigd de in compensatie te brengen vordering geheel of in de door zijn gewenste omvang te compenseren met hetgeen hij ten gunste van de gewone rekening van de opdrachtnemer verschuldigd is.
 2. Indien Adriaans na aansprakelijkstelling voor niet betaalde belasting en premies, boetes en/of dwangsommen door de opdrachtnemer of na hem komende opdrachtnemers, deze belasting en premies heeft moeten voldoen, heeft Adriaans ten belope van het gehele bedrag dat door Adriaans is voldaan, verhaal op de opdrachtnemer. Het voorgaande geldt ook voor het geval als opgenomen in artikel 7:658 lid 4 BW.
 3. Door voldoening door Adriaans aan zijn verplichting ingevolge de CAO-bouwbedrijf jegens de werknemers van zijn opdrachtnemer heeft Adriaans op de opdrachtnemer verhaal ten belope van hetgeen door Adriaans te dezer zaken is voldaan vermeerderd met kosten welke, zonder dat Adriaans enig bewijs behoeft bij te brengen, worden vastgesteld op 10% van het aldus door Adriaans betaalde.

 

ARTIKEL 21 GEHEIMHOUDING

 1. De opdrachtnemer zal zich onthouden van het op enigerlei wijze, al dan niet voor publiciteitsdoeleinden, doen van mededelingen aan derden met betrekking tot de overeenkomst, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Adriaans. Bij veronachtzaming van deze bepaling, kan de overeenkomst door Adriaans kosteloos worden ontbonden.
 2. De opdrachtnemer verplicht zich jegens Adriaans tot geheimhouding tegenover derden van al hetgeen opdrachtnemer bekend is gemaakt of zal worden in het kader van de overeenkomst, behoudens algemeen bekende en/of voor een ieder toegankelijke informatie. Deze geheimhoudingsplicht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. Bij veronachtzaming van deze bepaling, kan de overeenkomst zonder schadevergoeding door Adriaans worden ontbonden. De opdrachtnemer zal de door hem bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken werknemers en/of door hem ingeschakelde derden schriftelijk tot dezelfde geheimhouding verplichten. Deze bepaling geldt op straffe van een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van
  € 50.000,00 per overtreding.

 

ARTIKEL 22 AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

 1. Adriaans is niet aansprakelijk voor schade aan c.q. verlies en diefstal van gereedschappen, materieel en hulpmiddelen of andere zaken van opdrachtnemer. Hetzelfde geldt voor opgeslagen gereedschappen, materieel en hulpmiddelen of andere zaken van opdrachtnemer in door Adriaans ter beschikking gestelde ruimten.
 2. Opdrachtnemer is verplicht Adriaans tijdig te wijzen op kenbare onjuistheden of onvolkomenheden in de door Adriaans en/of de principaal ter beschikking gestelde tekeningen, berekeningen en dergelijke, in de door haar voorgeschreven constructies en werkwijzen alsmede in door haar ter beschikking gestelde materialen en dergelijke en is jegens Adriaans voor de gevolgen van een verzuim ter zake aansprakelijk.
 3. Opdrachtnemer staat er jegens Adriaans voor in dat, met betrekking tot de voor de uitvoering van de opgedragen leveranties c.q. werkzaamheden door opdrachtnemer of door hem ingeschakelde derden in te zetten motorrijtuigen, door opdrachtnemer respectievelijk derden een verzekering is gesloten en in stand worden gehouden, welke aan de bij en krachtens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen gestelde bepalingen voldoet. Opdrachtnemer is voorts verplicht alle zaken die hij in verband met de overeenkomst onder zich heeft of gebruikt, genoegzaam te verzekeren, zolang deze voor zijn risico zijn.
 4. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, inclusief bedrijfsschade en kosten die Adriaans en derden, daaronder mede begrepen onze principaal, ten gevolge van enige niet juiste prestatie, handeling, een en ander in de meest ruime zin des woords, alsmede onrechtmatige daad van de opdrachtnemer mocht lijden. Adriaans is gerechtigd tot verrekening van bedoelde schade en kosten. Opdrachtnemer is tevens aansprakelijk voor door Adriaans van principaal en andere derden opgelegde kortingen, boetes (o.a. WAV) en schadevergoedingen wegens niet of te late aanvang, niet of vertraagde of ondeugdelijke levering c.q. uitvoering of te late (op)levering van leveranties c.q. werkzaamheden van opdrachtnemer, ongeacht het recht op vergoeding van de verdere schade die Adriaans daardoor lijdt.
 5. Opdrachtnemer wordt, tenzij de overeenkomst of het bestek anders bepaald, onverlet zijn aansprakelijkheid, onder de ter zake van het werk door Adriaans afgesloten CAR-verzekering, als medeverzekerde partij aangemerkt, waarbij slechts dekking wordt verleend onder de door Adriaans ter zake gestelde voorwaarden. Indien sprake is van een door de CAR-verzekering gedekte schade, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, komt het eigen risico per schadegeval voor rekening van opdrachtnemer.
 6. Opdrachtnemer heeft een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de dekking van de overeengekomen werkzaamheden, met een minimaal verzekerd bedrag per gebeurtenis van € 2.500.000,-.
 7. Opdrachtnemer verplicht zich op eerste verzoek van Adriaans een afschrift van de verzekeringspolis en polisvoorwaarden te verstrekken.
 8. Opdrachtnemer vrijwaart Adriaans voor aanspraken van derden, de principaal daaronder begrepen, tot vergoeding van alle schade die verband houdt met de overeengekomen werkzaamheden of geleverde zaken. Tevens vrijwaart opdrachtnemer Adriaans voor aanspraken wegens productaansprakelijkheid, inbreuk op auteurs-, merken- en octrooirechten of andere intellectuele en industriële eigendomsrechten van derden ter zake van door opdrachtnemer geleverde zaken, uitgevoerde werkzaamheden c.q. toegepaste werkmethoden
 9. De opdrachtnemer neemt zelfstandig de Arbowet (en alle overige arbeidsomstandigheden gerelateerde wetten, regels en voorschriften, hoe dan ook genaamd) in acht; indien zulks niet geschiedt, is Adriaans in ieder geval niet aansprakelijk. De opdrachtnemer vrijwaart Adriaans van elke aansprakelijk ter zake.
 10. De opdrachtnemer zal Adriaans vrijwaren voor aanspraken van de principaal en/of derden wegens het niet naleven door de opdrachtnemer van zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst, dan wel ingevolge de wet.
 11. Adriaans heeft te allen tijde de bevoegdheid om alle aan Adriaans en/of zijn principaal opgelegde boetes van welke aard dan ook, te verhalen en in compensatie te brengen met het bedrag dat de opdrachtnemer van Adriaans te vorderen heeft of te vorderen verkrijgt.
 12. Adriaans is niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtnemer of diens werknemers c.q. zelfstandige hulppersonen lijden, behoudens in geval van door de opdrachtnemer aangetoonde opzet of grove schuld aan de zijde van Adriaans of haar werknemers.
 13. Elke vordering jegens Adriaans vervalt door het enkele verloop van één jaar. Deze vervaltermijn vangt aan op de dag volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden, dan wel de opdrachtnemer met eventuele schade bekend is geworden.
 14. Indien de overeenkomst is gesloten tussen Adriaans en twee of meer opdrachtnemers gezamenlijk, dan wel enige verplichting uit die overeenkomst op twee of meer (rechts)personen rust, zijn deze opdrachtnemers en (rechts)personen steeds voor het geheel hoofdelijk jegens Adriaans aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

ARTIKEL 23 AFVALSTOFFEN

 1. De opdrachtnemer is verplicht alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken Adriaans een overzicht te verschaffen van de uit zijn werkzaamheden voortvloeiende afvalstoffen.
 2. Het is opdrachtnemer verboden voor de verwerking en/of de verwijdering van afvalstoffen gebruik te maken van containers, afvalbakken en dergelijke die door Adriaans worden gebruikt. De opdrachtnemer dient zelfstandig te voorzien in het, zoveel mogelijk, gescheiden, verwijderen, verwerken of anderszins doen afvoeren van afvalstoffen. De opdrachtnemer is verplicht ten behoeve van het gescheiden, verwijderen, verwerken of anderszins doen afvoeren en/of opslaan van afvalstoffen gebruik te maken van afsluitbare containers. De containers moeten niet toegankelijk zijn voor anderen dan de opdrachtnemer gedurende de tijd dat de opdrachtnemer en/of zijn personeelsleden niet op het werk aanwezig is.
 3. Alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken bericht de opdrachtnemer Adriaans schriftelijk hoe en op welke wijze hij de uit zijn werkzaamheden voortvloeiende afvalstoffen zal verwijderen respectievelijk afvoeren en/of verwerken en/of opslaan zulks ter goedkeuring van Adriaans. Het is de opdrachtnemer niet toegestaan afvalstoffen voortkomende uit de hem opgedragen werkzaamheden te deponeren in en/of te doen verwijderen door middel van vuilafvoercontainers, welke Adriaans heeft doen plaatsen tenzij de opdrachtnemer tevoren schriftelijk toestemming heeft verkregen tot gebruik van de vuilafvoercontainers.
 4. De opdrachtnemer voorziet voor eigen rekening en risico in de benodigde vergunningen voor het verwerken, verwijderen of opslaan van afvalstoffen
 5. De opdrachtnemer is verplicht Adriaans afschriften te verstrekken van alle benodigde meldingsformulieren/keuringsrapporten in het kader van milieuwetgeving/bouwwetgeving. Adriaans is gerechtigd betaling op te schorten totdat is voldaan aan de verplichtingen ter zake.
 6. In de prijs van de opdrachtnemer zijn eveneens begrepen de kosten van, zoveel mogelijk, gescheiden, afvoer en/of verwerking respectievelijke verwijdering en/of opslag van alle afvalstoffen die voortkomen uit de werkzaamheden van de opdrachtnemer.

ARTIKEL 24 PRIVACY

 1. Indien opdrachtnemer bij het uitvoeren van de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt, dan staat opdrachtnemer ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en -zodra van toepassing – de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in acht zijn genomen.
 2. Opdrachtnemer zal in dat kader relevante informatie onverwijld schriftelijk verstrekken. De verwerker van persoonsgegevens zal voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsgegevens zorgdragen.

ARTIKEL 25 INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. De tot de overeenkomst behorende bijlagen, alsmede de tekeningen, berekeningen en andere bescheiden, modellen, werkwijzen e.d., computerbestanden en andere informatiedragers (al dan niet van elektronische aard), die Adriaans aan de opdrachtnemer heeft verstrekt, of die de opdrachtnemer voor de opdracht heeft gemaakt of laten maken, of die de opdrachtnemer, in samenwerking met of in opdracht van Adriaans heeft ontwikkeld, blijven of worden eigendom van Adriaans en dienen op eerste verzoek van Adriaans aan Adriaans te worden geretourneerd c.q. gezonden, voor rekening van de opdrachtnemer.
 2. Het is de opdrachtnemer niet toegestaan van de in het vorige lid bedoelde zaken gebruik te maken op een andere wijze dan het gebruik ten behoeve van en als voorzien in de overeenkomst. Het gebruik van bedoelde zaken is geheel voor risico van de opdrachtnemer.
 3. De opdrachtnemer zal de in lid 1 van dit artikel bedoelde zaken uiterlijk bij de levering van de zaken/oplevering van het werk aan Adriaans ter beschikking stellen, bij gebreke waarvan Adriaans de betaling kan opschorten, totdat deze door hem zijn ontvangen.
 4. De rechten van intellectuele eigendom, waaronder de auteursrechten, rechten als bedoeld in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom, octrooirechten, en daarvan afgeleide rechten die rusten op de (van de overeenkomst deel uitmakende) stukken, alsmede de op de opgenoemde bescheiden, die door Adriaans aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, komen aan Adriaans met uitsluiting van ieder ander toe.
 5. De opdrachtnemer draagt, voor zover nodig, door het sluiten van de overeenkomst de hiervoor bedoelde rechten van intellectuele eigendom over aan Adriaans.
 6. De opdrachtnemer heeft naast de prijs die hij voor de opdracht van Adriaans ontvangt geen recht op (extra) vergoeding voor en in verband met de overdracht van de in het eerste lid genoemde rechten.
 7. Adriaans geldt als maker of ontwerper van de in dit artikel bedoelde zaken.
 8. De opdrachtnemer garandeert dat de uitvoering van de overeenkomst geen inbreuk op enig recht van intellectuele eigendom van derden zal opleveren. De opdrachtnemer vrijwaart Adriaans zonder enige beperking voor aanspraken van derden wegens inbreuk op deze rechten. De uit dit lid voortvloeiende verplichtingen van de opdrachtnemer blijven ook na beëindiging van de overeenkomst voortduren.
 9. Het eigendom van te leveren of te vervaardigen zaken wordt geacht reeds op Adriaans te zijn overgegaan, zodra de opdrachtnemer deze in bewerking heeft genomen, van derden heeft verkregen, of heeft vervaardigd. In alle andere gevallen gaat het eigendom van het geleverde op Adriaans over op het moment van goedkeuring na levering, zodra het geleverde op de overeengekomen plaats van levering door Adriaans in ontvangst is genomen. Het geleverde is voor risico van de opdrachtnemer tot het moment dat het door Adriaans in ontvangst is genomen.
 10. In de gevallen waarin schriftelijk is overeengekomen dat het eigendom van de zaken reeds vóór levering en goedkeuring overgaat, zal de opdrachtnemer de zaken als een goed huisvader voor Adriaans houden en op voor derden herkenbare wijze individualiseren en kenmerken als zijnde eigendom van Adriaans. Een zodanige eigendomsovergang houdt geen goedkeuring in van de te leveren of vervaardigde zaken. Het geleverde is voor risico van de opdrachtnemer tot het moment dat het door Adriaans in ontvangst is genomen.
 11. Ingeval zaken teruggezonden en/of niet geaccepteerd worden, worden eigendom en risico geacht nooit op Adriaans te zijn overgegaan.
 12. De opdrachtnemer ziet uitdrukkelijk af van enig recht op reclame.

ARTIKEL 26 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op de overeenkomst tussen Adriaans en opdrachtnemer, alsmede alle nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Adriaans en opdrachtnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het reglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals deze drie maanden voor het ondertekenen van de overeenkomst geldt. Alle kosten van arbitrage, het honorarium en de reis- en verblijfkosten van de arbiters, komen ten laste van de partij, welke daarvoor door het scheidsgerecht wordt aangewezen; de kosten worden door het scheidsgerecht bij zijn uitspraak bepaald.
 3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is Adriaans gerechtigd geschillen aan de Rechtbank Oost-Brabant ter beslechting voor te leggen.
 4. In afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel, zal indien door principaal contractueel aan Adriaans is opgelegd de wijze waarop een geschil beslecht dient te worden, Adriaans deze wijze van geschilbeslechting contractueel doorleggen naar haar opdrachtnemer en wordt de wijze van geschilbeslechting separaat in de overeenkomst met opdrachtnemer vermeld.
 5. Indien geschillen (dreigen te) ontstaan, is opdrachtnemer nimmer gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst(en) op te schorten.

ARTIKEL 27 SLOTBEPALINGEN

 1. In geval van nietigheid en/of vernietigbaarheid van een of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden zal de opdrachtnemer geen aanspraak op nietigheid en/of vernietigbaarheid van de gehele met Adriaans gesloten overeenkomst en/of vernietigbaarheid dan wel nietigheid van het geheel van deze algemene voorwaarden hebben. Deze algemene voorwaarden respectievelijk de overeenkomst zal/zullen in stand blijven voor zover zij niet nietig dan wel niet vernietigbaar zijn.
 2. Adriaans is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het door Adriaans aangekondigde tijdstip. Adriaans zal de gewijzigde voorwaarden zo spoedig mogelijk aan de opdrachtnemer toezenden.
 3. De Nederlandse tekst en uitleg van deze algemene voorwaarden is te allen tijde leidend.